CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP YÊN THÀNH

Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Người đại diện: GĐ Nguyễn Văn Thọ – SĐT: 0976991323

Vốn điều lệ: 1.100.000.000 đồng ( Một tỷ, một trăm triệu đồng)

Các cửa hàng, đại lý và đơn vị phân phối sản phẩm của CTCP Vật Tư Nông nghiệp Yên Thành:

 • Quầy bán hàng Văn Thành:

Địa chỉ: Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0962420302

______________________________________

 • Quầy bán hàng Nhân Thành:

Địa chỉ: Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0328904191

______________________________________

 • Quầy bán hàng Công Thành:

Địa chỉ: Công Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0973617486

______________________________________

 • Quầy bán hàng Đồng Thành:

Địa chỉ: Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0989856584

______________________________________

 • Quầy bán hàng Mã Thành:

Địa chỉ:Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0976834133

______________________________________

 • Quầy bán hàng Tây Thành:

Địa chỉ: Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An

SĐT:   0986681961

______________________________________

 • HND xã Tiến Thành:

Địa chỉ: Tiến Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0395204311

______________________________________

 • Đại lý Kim Thành:

Địa chỉ: Kim Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0867466087

______________________________________

 • Đại lý Kim Thành:

Địa chỉ: Kim Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0989285202

______________________________________

 • Đại lý Đồng Thành:

Địa chỉ: Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An

SĐT:   0362762144

______________________________________

 • HTX Mỹ Thành:

Địa chỉ: Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An

SĐT:   0386140294

______________________________________

 • HTX Hùng Thành:

Địa chỉ: Hùng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0978631178

______________________________________

 • HTX Tây Thành:

Địa chỉ: Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0334419747

______________________________________

 • HTX Phúc Thành:

Địa chỉ: Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0912884836

______________________________________

 • HTX Thọ Thành:

Địa chỉ: Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0354442657

______________________________________

 • HTX Liên Thành:

Địa chỉ: Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0979863718

______________________________________

 • HTX Kim Thành:

Địa chỉ: Kim Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0972578239

______________________________________

 • HTX Viên Thành:

Địa chỉ: Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An.

SĐT:   0337301790

______________________________________

 • HTX Hợp Thành:

Địa chỉ: Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An

SĐT:   0962136707