CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ANH SƠN

Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Người đại diện: GĐ Nguyễn Đình Thân – SĐT: 0945625449

Vốn điều lệ: 1.200.000.000 đồng ( Một tỷ, hai trăm triệu đồng)

Các cửa hàng của CTCP Vật Tư Nông nghiệp Anh Sơn:

  • Quầy hàng Lĩnh Sơn:

Địa chỉ: Thôn 5 xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, NA

SĐT: 0348314363

______________________________________

  • Quầy hàng Khai Sơn:

Địa chỉ: Thôn 6 xã Khai Sơn, Anh Sơn, NA

SĐT: 0977869257

______________________________________

  • Quầy hàng công ty:

Địa chỉ: Khối 1B Thị Trấn, Anh Sơn, NA

SĐT: 0963993715

  • Quầy hàng Thị trấn:

Địa chỉ: Khối 1B Thị Trấn, Anh Sơn, NA

SĐT: 0973874799

  • Quầy hàng Thị trấn:

Địa chỉ: Khối 1B Thị Trấn, Anh Sơn, NA

SĐT: 0386741353

______________________________________

  • Quầy hàng Trường Sơn:

Địa chỉ: Thôn 5 xã Tường Sơn, Anh Sơn, NA

SĐT: 0961575557

______________________________________

  • Quầy hàng Đỉnh Sơn :

Địa chỉ: Thôn 8 xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn, NA

SĐT: 0329050467; 0859488478

______________________________________

  • Quầy hàng Thành Sơn:

Địa chỉ: Thôn 2 xã Thành Sơn, Anh Sơn, NA

SĐT: 0977547345

______________________________________

  • Quầy hàng Bình Sơn:

Địa chỉ: Thôn 11 xã Bình Sơn, Anh Sơn, NA

SĐT: 0945684678