CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ NAM

Địa chỉ: Đường 1A, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 

Vốn điều lệ: 10.037.960.000 đồng ( Mười tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng).