Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay, tại TP Vinh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc. Tham gia hội nghị có gần 4.000 Đảng viên, tại 95 điểm cầu thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp.

Phó GS- TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đống lý luận Trung quán triệt nội dung tác phẩm

    Tại điểm cầu Đảng ủy Tổng Công ty CP VTNN Nghệ An đồng chí Trương Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty CP VTNN Nghệ An chủ trì

Phó GS-TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp quá triệt nội dung các phẩm

Toàn cảnh hội nghị quán triệt tác phẩm tại điểm cầu Đảng ủy TCTy CPVTNN Nghệ An

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự chú ý, đón nhận đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đảng viên các chi bộ dự hội nghị quán triệt tác phẩm

Tại hội nghị PGS-TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương còn đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn về giá trị tác phẩm dưới cả phương diện lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như ý nghĩa, giá trị hết sức to lớn đối với việc nghiên cứu, quán triệt, vận dụng trong xây dựng nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

Huy Cung

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *